ULLERVAD - VADSBO HÄRAD

Västergötlands landskapsvapen

Startside
IT-Skog-Landskap

 

 

Trilleholm planlägger vindkraftverk i Maderna vid Tidan!

5.5. 2013


BYGGLOV TILL VINDKRAFTVERK I ULLERVAD


Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestad har den 10 april meddelat bygglov till ett vindkraftverk på 180 meters totalhöjd
två kilometer söder om Ullervad kyrka.

Det är kritisabelt, att nämnden ger bygglov till ett vindkraftverk som är så mycket större än vad som 
förutsätts i den gamla vindbruksplanen och inte avväntar den nya; särskilt som kommunalrådet Johan Abrahamsson
har uttalat, att Mariestads kommun måste revidera denna, då verken som det ansöks om nu är mycket större än vad som förutsattes i den gamla planen. 

Det är likaledes kritisabelt, att bara fastighetsägare som bor innanför én kilometer i beslutet anses vara sakägare.
Denna gräns är satt under de gamla förutsättningarna, när vindkraftverk var mycket mindre. 
Vi som bor precis utanför en kilometers avstånd har alltså ingen rätt att bli tagna på allvar!

Man glider lätt över den berättigade kritiken, att vindkraftverket får bygglov utanför de i vindbruksplanen utpekade områdena 
med hänvisning till att vi, som bor utanför, inte anses som sakägare. Berättigad kritik bör inte avfärdigas eller bortförklaras och
frågan borde ha varit mera omsorgsfullt behandlad än vad som framgår av beslutet.

Det är beklagligt, att nämnden inte tar hänsyn till landskapsmiljön och inte kan eller vill se den vackra helhet som präglar området!
Man skriver i bedömningen, att vindkraftverksanläggningar utanför utpekade vindkraftsområden "skall utformas så att de inte har någon
betydande påverkan på landskapet". Hur skulle detta kunna gå till eller låta sig göras? 180 meter högt, vingar som blir 114 meter i diameter??
Det är tal om och ville bli en felplacerad industrianlägning i kulturlandskapet.

I beslutet efter Miljöbalken är den maksimala bullernivån vid bostäder satt till 40 dB. I dag talar man om att gränsen borde nedsättas till 35 dB.
Vidare står det, att "området skall efterbehandlas". Som ingenjör vet jag, att så luddiga formuleringar ger vida möjligheter till framtidiga tolkningar
och grundlaget för kommande tvister. Det innebär efter min uppfattelse att man från kommunens sida inte har ställt något krav om
att fundamentet skall tas bort när driften skall upphöra om 30 år. GreenExtreme AB's miljöanmälan ger inget hopp om att de frivilligt vill ta bort fundamentet. 
Det hänger den nuvarande markägaren eller efterkommande ägare på. Att ta bort ett vindkraftverkfundament kostar i storleksordningen 2 till 5 millioner... 
och GreenExtreme AB projektlista omfattar minst 42 vindkraftverk. De vill förståligt undgå en framtida utgift i storleksordningen ett treciffrigt millionbelopp.

Man kan ju ockå tvivla på om GreenExtreme AB finns om 30 år, när underhållsutgifterna ökar och tiden närmar sig när man skall ta ner och återställa områdena
där verken står. Aktibolag kommer och går. Ungefär 1% försvinner varje år. Lite grovt räknat så är det runt 30% risk för att GreenExtreme AB
inte existerar om 30 år. Risken för att bolaget som skrev under är ombildat eller sålt är mångfaldigt större. Likaledes är vindkraftprojekt beroende
av politisk välvilja och subventioner som plötsligt kan ändras.
Dagens beslutsfattare, som ingår avtalen, är då utanför räckvidd, de sitter i bästa fall på ålderdomshem.  

Ålderdomshemmet i Ullervad ligger med utsikt till Maderna där vindkraftverket skulle stå. Om jag en gång hamnar där vill
jag kunna säga till mig själv, att jag gjorde vad jag kunde för att undgå ett vindkraftverk på denna vackra plats. 
Min mormors far, ingenjören Anton Jonzon, Soopensqvarn, valde familjens gravplats för att han tyckte så mycket utsikten
från den högt belägna kyrkogården - den samma utsikt som vi fortfarande sätter så stort värde på. Jag är besviken och ledsen.

Truls Wiberg
Källeberg

 

31.1. 2013                                                            

DEBATT - VINDKRAFT  

Den 17 december skrev Sven Karlén i Ekeskog i Mariestads Tidning, ett inlägg i debatten om vindkraft som svar på min 
debattartikel "Vindkraft i Ullervad? Nej tack!", från den 30 november. Sven Karlén argumenterade här utmärkt för att 
vindkraft är ett bra alternativ för att bidraga till bevarande av vår jord.

Men Sven Karlén kommenterade inte min point: att vindkraftverket i Trilleholm, som GreenExtreme AB vill bygga, 
skulle stå utanför och långt från de områden som är utpekade i Mariestads kommuns vindbruksplan.

 Myndigheterna utpekar genom noggrann planlägning och avvägning av intressen, de områden där vindkraftverk bör placeras. 
Det sker dels i form av Energimyndighetens utpekande av områden för riksintresset vindkraft och dels kommunala vindbruksplaner.

Orsaken till den önskade placeringen av vindkraftverket i Maderna vid Tidan, är med stor sannolikhet närheten till kraftledningen 
som går förbi västerom. Därmed sparar företaget att förränta ett förmodat millionbelopp då avståndet endast är litet mera än en 
kilometer till stamnätet. Det är ovanligt nära, jämfört med andra vindkraftprojekt. 
Det är inte en uppgift för kommunen att optimera privata investeringar!

Västra Götaland är redan det län som har det största antalet vindkraftverk och den största produktionen. 
Västra Götaland producerade i 2011 knappt 1,2 TWh på 449 vindkraftverk. I hela Sverige vill man ha ungefär 5.000 vindkraftverk 
till år 2020 som skall producera 20% av vår el.  I Sverige svarar det till 30 TWh vindkraft efter riksdagsbeslut i 2009. 
EU har beslutat att i 2020 skall 20% av energin komma från förnybara källor.

Sven Karlén upplyser i övrigt, att kärnkraftens andel utgör 13% av vårt energiförbruk. Nu diskuterar vi elproduktion och det är 
därför mera korrekt att upplysa om kärnkraftens andel av elproduktionen, som i genomsnitt utgjorde 43,8% i perioden 2003-2011. 
Kärnkraft och vattenkraft bidrog tillsammans i samma period med  88,5% av elproduktionen. 
Därför är det inte lätt att ersätta kärnkraften i Sverige ännu.

I 2011 flyttade jag hem till Ullervad efter 40 år i Danmark. Ett land som har ca. 4.300 vindkraftverk på en yta som är lite 
mindre än Småland och Västergötland tillsammans. De producerer 28% af all el i landet. El är dyrare i Danmark. 
Man har nu nått så långt att antalet verk minskar något när det byggs större, nya verk och flera äldre rivs ner. 
Då mina erfarenheter från Danmark var dåliga med hänsyn till hur vindkraftverk-etablering inverkade på människorna, 
på kulturlandskapet och naturen, undersökte jag noggrannt hur planerna såg ut i Mariestads kommun innan vi köpte vår bostad. 
Därför protesterar jag nu mot projektet med ett vindkraftverk i Maderna.

Sven Karlén har rätt i, att om man från början har en negativ inställning, så är det troligt, att man anser att vindkraftverk stör. 
Denna "negativa inställning" kallar jag erfarenhet, som jag har fått genom att fölga etableringen av vindkraft och diskussionerna i 
Danmark i åratal. Folk klagar över störningar. Där råder osämja både mellan grannar och mellan kommuner. 
Fallande egendomsvärden, osälgbara hus och landskap som berövats sin skönhet. Störande ljud, ljus och skuggor. 
Nu får vi svenskar göra våra egna erfarenheter.

Den negativa inställningen ökar våldsamt när de kommer nära. I vår bygd - Ullervad, Käckestad och Rörsås, har många av 
grannarna och jag mindre än 2 kilometer till Trilleholms påtänkta vindkraftverk. Då blir det plötsligt allvar. 
Det borde vara obligatoriskt, att den som uppför eller låter uppföra ett vindkraftverk själv bor närmast!

I vindbruksplanen föreslår kommunen vindkraft i områden som tål visuel störning. Tidan-dalen i Mariestads kommun, 
med utsikt från norr mot det vackra Billingen i söder är inte ett sådant utpekat område. Tvärt emot har Tidan-dalen stora 
landskapsmässiga kvaliteter som gammalt kulturområde med kyrkor, natur, lantbruk och herrgårdslandskap. 
Landskapet har här både djup och bredd och är välbevarat utan större/nyare störande element. 
Så våga vägra vindkraft utanför utpekade områden!

Man kan glädja sig åt att kommunalrådet Johan Abrahamsson har uttalat, att Mariestads kommun måste revidera sin vindbruksplan, 
då verken som det ansöks om nu är mycket större än vad som förutsattes i den gamla planen. 
Det är bra när politikerna drar åt sig tömmarna och styr utvecklingen och inte låter sig styras.

Man kan kanske våga hoppas, att vindkraftverket på Trilleholm inte får bygglov.

GreenExtreme AB's projekt var ju just ett sådant mycket högre verk på upp till 180 meter!

Ju fler vindkraftverk vi uppför desto viktigare är det att planläggningen fölgs!

 

Med vänlig hälsning

Truls Wiberg
Källeberg

 

Här ses mitt fotomontage med inmätt vindkraftverk (180 m), Mariestads domkyrka (82,5 m) och Turning Torsoe i Malmö - Sveriges högsta byggnad (190 m).
Bilden är tagen från den östra infarten till Ullervad kyrka rakt mot Billingen som anas i bakgrunden. Avståndet till de tre byggnadsverken är ca. 2 kilometer!

Planlagt vindkraftverk på Trilleholm 1:1, Mariestad, söder om Ullervad kyrka.