ULLERVAD - VADSBO HÄRAD

Västergötlands landskapsvapen

Startside
IT-Skog-Landskap

 


Vindkraftverk i Ullervad? Nej tack!

Styren i vingarna kan vara cancerframkallande
25.5.2018  I USA är styren som används vid framställning av glasfibervingarna på listan över
cancerframkallande ämnen sedan 2011. Nu har WHO också flyttat styren till listan över ämnen som sannolikt
är cancerframkallande.

Vindkraft cirkus
29.8.2017 I Danmark tas fullt funktionsdugliga vindkraftverk nu ner i förtid då de inte mera får bidrag.
Genom att då sätta upp nya vindkraftverk får ägaren åter bidrag. Vindkraftverk kan inte ställas upp
i Danmark utan bidrag. 10 st. 120 m höga vindkraftverk från 2008 vid Mariager fjord på Jylland kan bli 
nertagna för att ersättas med nya fastän de gamla inte är uttjänta och de har fått ca. 125 miljoner DKR
i bidrag under åren som gått. Bidraget är nu slut och ägarna påtänker att riva och ställa upp nya för att kunna få bidrag igen.
Det är inte hållbart. Idag får vart tionde vindkraftverk i Danmark inte bidrag. Om få år vill tre av fyra inte
längre få bidrag. Miljövänligt? Knappast! Undrar hur det ser ut i Sverige?
(Från ledaren i Jyllands-Posten)

Vindkraftbolag i konkurs
3.4.2016 Gothia Vind som har flera projekt i Värmland och Dalarna har försatts i konkurs skriver
Lantbrukets affärstidning. De har projekterat ett tjugotal vindkraftsparker.
Konkursförvaltaren säger att vindkraftbranschen är i botten just nu.

18.10.2015 Kan vindkraften orsaka att man får betalt för att använda el?
Läs här om vad som händer när vi bygger mera vindkraft.

 

Havsörnens närvaro dokumenterad
3.10.2015 Redan 2013 skrev jag till myndigheterna om havsörnens närvaro i Tidan-dalen och olämligheten med att 
placera ett vindkraftverk i Tidan-dalen och mitt i ett viktigt flyttstråk. Under den senaste tiden har det nästan dagligen
varit möjlighet för den observante att se havsörnen fiska i Tidan mindre än två kilometer nerströms från det projekterade 
vindkraftverket. Till och med är det tal om en unge och två äldre havsörnar. Att ungfågeln uppehåller sig här är att
betrakta som en skärpande omständighet. Den sista havsörnen jag såg i denna omgången flög i rikting rakt mot
området där vindkraftverket är planlagt.
Vad ville jag ha önskat att denna bilddokumentation hade varit tillgänglig när vi skrev till myndigheterna! 
De tre fotona är tagna i perioden den 25-28 september 2015 av Truls Wiberg 

 

3.7.2015 Enligt Jyllands-Posten Finans stiger priset på vindkraft. Revisionshuset Deloitte har i en omfattande 
analys av 280 affärer med vindkraftverk, både till lands och till havs, kommit fram till att priset över hela världen
stiger för uppförandet av vindkraftverk. 
I dag kostar det i genomsnitt 15,9 milloner pr. MW på land och 42,2 millioner till havs. 
Det ser ut till, att investorerna får betala mera pr. MW för senare projekt än för de som redan har uppförts.
Det kan ju tänkas, att det kommer att leda till ökade krav för större subventioner.
Vi är på väg ut i okännt land. Subventioner till förnyelsebar energi. Straffskatt på atomkraft. Låga elpriser, fyra atomkraftverk
som skall stängas. Otillsträcklig baskraft. Dyrare avgifter till transport av el i ledningarna. 
Jag är orolig för framtida elpriser och försörjningstryggheten, både för industrin och för oss andra.
Enbart partipolitik verkar inte vara vägen fram för att skapa långsiktiga lösningar.

13.12.2014 Handel med CO2 kvoter fungerar inte, vilket leder till att användandet av t.ex. kol i Polen 
kan öka när vi sätter upp vindkraft eller solceller. Forskarna är oeniga om nyttan med att använda biomassa.

22.11.2014 Oväsendet från de uppförda vindkraftverken i Ekestad bullrar mera än vad de har fått lov till.
Länsstyrelsen kräver att mätningarna görs om:

18.11.2014 En stor andel förnybar energi som vindkraft medför allvarliga problem med försörjningstryggheten
i ett land som Danmark. I sommras kunde man för första gången inte själva täcka behovet vid maximalt förbruk.
Orsaken är att vindkraften har konkurrerat ut de kraftverk som annars skulle förse danskarna med ström.
Man tvingas istället till att importera el. Ju högre andel vindkraft desto större risk för att efterfrågan inte kan tillgodoses.

17.11.2014 Så mycket faller Ditt hus i värde när där finns vindkraftverk i närheten! Dansk undersökning nu färdig.
Tre forskare vid Köpenhamns Universitet har just publicerat resultaten från 12.640 försäljningar av bostäder i närheten av vindkraftverk.
Bor man nära förlorar man 7-14% i förhållande till tillsvarande bostäder utan vindkraftverk. Det är framförallt oljudet som drar ner
på fastighetens pris men om där finns vindkraftverk i utsikten påverkar detta också.

2.11.2014 Den statliga vindkraftssubventionen strider mot EU-rätten! Varför skall skattebetalarna subventionera
utländska elförbrukare

31.10.2014 I Danmark medför det stora överskottet av vindkraftproducerad el att man i perioder tvingas att sälga
elen till 21% under marknadspriset. Förra året såldes 27% av all vindkraft - el från västra Danmark till utlandet.
Massor av vindkraft som inte betalar sig.

5.4.2014 Nu kan man läsa den nya reviderade vindbruksplanen för bl.a. Mariestads kommun. 
Så här ett år för sent, skall det framöver gälla ett minimumavstånd till bostäder på 900 meter mot tidigare 500 meter. 

"Örn har även börjat återvända längs med Tidandalen som är ett känt flyttfågelsträck-område 
bland lokala ornitologer" Det var vad vi hävdade i våra överklaganden men inte hjälpte det då.

Vi slogs för att skydda landskabet i Tidandalen men blev inte hörda. Nu skriver man om landskabsbildskydd...

Där är för nuvarande ansökt om att uppföra ca. 100 vindkraftverk i de tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång!
Där finns 30 uppförda och 54 tillstyrkta - det räcker!  Vi uppfyller vår kvot mer än rikligt! 
Där finns nu ca. 2.700 vindkraftverk i Sverige och med ytterligare 1.000-1.600 verk nås 20 TWh till 2020.
Sverige har 290 kommuner. 4.000 / 290 = ca. 14 vindkraftverk pr. kommun om fördelningen skulle vara rättvis!

Men man får hälsa välkommet att vindarna blåser snålare för de som vill uppföra vindkraftverk i våra kommuner i den nya planen.

4.4.2014 I Danmark har ett par fått fördubblat ersättningen till 500.000 DKR. då det faktiska oväsendet vid de nyuppförda jätte vindkraftverken visade sig
vara mycket värre än de teoretiska beräkningarna som blev gjorda innan uppförandet. Det var just det lågfrekventa ljudet som var mycket värre i verkligheten än i teorin!
En dom från Vestre Landsret
som öppnar upp för flera rättsaker om ersättning.

7.2.2014 Det har tagit lång tid men nu ser det ut att vi får rätt - vindkraftverk stör riktigt mycket också utanför 35 dB zonen!

27.1.2014  Läs mera om vad Kungliga Vetenskapsakademien skriver om varför vi inte skall ha mera vindkraft i Sverige!

16.1.2014  Skogens sociala värden går förlorade med vindkraften. Läs om stadsfinansierad miljöförstörning.

13.11.2013  Ekonomiskt stöd till vindkraft på land i Danmark, som på många sätt ligger framför Sverige i utvecklingen när det gäller vindkraft, kan komma att avvecklas
redan från 2015.

12.11.2013  Det var tanken att bl.a. ny teknik som vindkraft skulle finansieras med hjälp av utsläppsrättigheter. Priset på dessa har varit fallande sedan 2008  och
nu har systemet havererat - läs mera på Dagens Nyheter.

10.11.2013  Svenska Naturskyddsföreningen bliver omkörd av Svenskt Landskapsskydd på vad som borde vara SNF's kärnområde - att värna svensk natur!
Läs mera i Debatt på Kristianstadsbladet.

24.9.2013  Med dom den 20.9.2013 avslår Mark- och miljödomstolen överklagandet av Länstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad, av bygglov för vindkraftverket
på Trilleholm 1:1 söder om Ullervad. 

13.9.2013  I SvD skriver Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott bl.a.:" Den pågående forcerade, omotiverade och subventionerade utbyggnaden 
av vindkraften medför stora tillkommande systemkostnader genom att vindkraften måste kompenseras med främst vattenkraft när det inte blåser."

"Slutresultatet blir väsentligt ökade elnätsavgifter för konsumenterna."

10.9.2013  Det är snart inte annat än dåliga nyheter för dem som fortfarande tror på vindkraftens ytterligare utbyggnad:

Svenska dagbladet -Vindkraften på väg mot kollaps. Läkartidningen - Infraljud från vindkraftverk -en förbisedd häslorisk.

20.8.2013 Läs och begrunda om demokratins baksida - Vindkraft i Norrland - det gäller här hos oss också!

19.8.2013  Svenska dagbladet fortsätter att skriva om den dåliga lönsamheten för vindkraft. Det är bl.a. skattefördelarna som driver
fram byggnation av nya vindkraftverk
. Vindkraftbolagen bygger och säljer därefter vindkraftverken eller andelar.
Där förekommer tydligen till och med uthyrning. Inte är det miljön, vare sig naturen eller den mänskliga som de bryr sig om!

15.8.2013  Bättre sent än aldrig. Nu startar ett danskt projekt som skall ge svar på om vi blir sjuka av vindkraft. Genom att jämföra
data från befolkningen och närheten till vindkraftverk skall man ta reda på om ljudet medför fler sjukdomar för dem som bor 
nära än för befolkningen i övrigt.  

13.8.2013  CO2 marknaden är nära att kollapsa. Då det är alltför många CO2-kvoter på marknaden hotas nya milliardinvesteringar i miljövänliga
energilösningar. Från början var det meningen att kvoterna skulle handlas till 20-40 Euro, vilket skulle leda till att företag minskade sin CO2 
utledning. I dag kostar det 5 Euro att utleda ett ton CO2...

11.8.2013  Så kom avslagen på de fyra överklaganden som Länstyrelsen har fått i anledning av bygglovet till vindkraftverket på Trilleholms marker.
Det är tyvärr Länstyrelsens bedömmning att placeringen inte är olämplig utifrån ett landskapsperspektiv.

 
När man läser beslutet, som naturligtvis baseras på den befintliga lagstiftningen, kan man konstatera att lagstiftningen inte tar hänsyn till
de stora vindkraftverk som nu önskas uppförda runt omkring i landet. Minimumsavståndet 500 meter till vindkraftverket från bostäder är 
redan mycket större på andra ställen i värden. Högsta ljudnivån 40 dB(A) betraktas i dag av flera som för hög.  
Man kan lite förenklat säga, att lagstiftningen inte har fölgt med i utvecklingen. När det inte finns stöd i lagen för att stoppa bygglovet medför 
det att detta står vid makt. 

Man betraktar den visuella störningen av ett eller flera vindkraftverk som subjektiv, det vill säga att det är upp till var och en att tycka om
eller låta sig störas av vindkraftverk i landskapet. Varför hör man inte till Svenska Naturskyddsföreningen i detta och liknande ärenden?
SNF's tidigare roll har faktiskt övertagits av en annan förening - Svenskt Landskapsskydd.

På SNF's hemsida är det numera långt mellan artiklar som lovprisar vindkraften - nu är det solceller som gäller! Och det är väl troligt att
vindkraften blir utkonkurrerad av solcellerna. Kvar står då monumenten över en felslagen energipolitik.

7.8.2013 Att handel med utsläppsrättigheter och ersättningar utnyttjas till att berika sig och lever sitt helt egna liv framgår med all tydlighet
av denna artikel i The New York Times från den 8 augusti 2012 som handlar om fabriker som grovt utnyttjar systemet och skovlar in pengar.
Det handlar inte om att värna vår natur men om att tjäna pengar. Precis som vindkraftbolagen uppför vindkraftverk med hjälp av elcertifikat
och en energipolitik som inte är trovärdig. Vattenfall har nu trampat på bromsen på grund av att investeringar i vindkraftbranchen inte betalar sig.

I Mats Odell's artikel nedanför skriver han att "Opålitlig och i grunden dyr el subventioneras så till den milda grad att hela elmarknaden kortslutits."
Vidare: "Varje gång det börjar blåsa störtdyker elpriserna, vilket tidvis tvingar priset under noll för att elöverskottet ska gå åt. Detta drabbar dock 
inte vind- och solenergin, som på olika sätt garanteras inkomster oavsett elpris."

Varför skall vi med all makt påtvingas dessa olönsamma vindkraftverk? När skall det gå upp för majoriteten att "Kejsaren" inte har några kläder på sig?

5.8.2013  Det är så härligt när man får läsa och höra människor som är välformulerande och förmår att säga det som vi andra kanske bara anar eller känner men
inte har överblick eller kunskaper till att uttrycka! Läs Mats Odell's artikel i Svenska Dagbladet under "Brännpunkt" den 5 augusti
Tyvärr spärrar SvD för läsning på Internet efter ett tag.

15.7.2013  På Föreningen Svenskt Landskapsskydd finns en sida med pressmeddelanden och nyheter.
Det är spännande att läsa vad andra skriver som kan mycket mer om vindkraft och alla de problem som den medför:

http://www.landskapsskydd.se/artikel/pressmeddelanden

13.6.2013  Vindkraftverken förstör skogsbygder i ett mycket större omfång än folk är klar över.

Klimatforskarna börjar svänga - man tror inte längre på att jordens klimat ändrar sig särskilt snabbt. Det kan få stor
betydelse för den förda miljöpolitiken om miljarder och åter miljarder är felinvesterade i bl. a. vindkraft.

20.5.2013 Det sker inte ofta men det sker - att vindkraftverk kraschar. Troligen har just det faktum att det sker sällan medfört
att det inte ännu har rests krav om större säkerhetsavstånd till bostäder och vägar. Delar av vingar har flugit mer än 1.500 meter.

Vindkraftverk slås sönder och delarna sprids i landskapet

Caitheness windfarm information forum 

19.5.2013  Vi är inte ensamma! Där är fler som arbetar mot felaktiga beslut om vindkraft i deras områden.

Hagstad vindkraftverk - Nej tack

Bra hemsida! 

18.5.2013  Vindkraftvännerna tar inte närvaron av havsörn längs Tidan allvarligt tycker jag. I Danmark har ett vindkraftverk
kapat en havsörn i två delar härom dagen! Havsörn kluven av vindkraftverk.

Se också artikel om hög dödlighet för havsörn vid vindkraftverk från Sveriges Ornitologiska Förening.

Ute i värden hotas flera arter av vindkraft. Läs "Save the Eagles International". Läs speciellt om "Spanska vindkraftverk".

När man från vindkraftsindustin hävdar att vindkraftverk endast dödar ett fåtal fåglar och fladdermöss, kan man misstänka att
rovdjur som rävar snabbt får för vana att "dammsuga" ytorna under vindkraftverken varje natt, vilket leder till att man inte får
kännedom till alla de fåglar och fladdermöss som dödas där. 

Efter att ha läst om utländska vindkraftverk här ovanför, förstår man att när man som nu utbygger vindkraftverk i stor stil över t.ex. 
hela Europa från Spanien till Sverige vill risken för att en fågel blir dödad på sin väg till eller från oss öka. 
Enskilda vindkraftprojekt borde därför inte längre kunna nöja sig med att hänvisa till att risken är liten för fåglar och fladdermöss just
vid deras byggplats. Man måste se till helheten för varje art över hela utbredelsesområdet och flyttvägarna. 
Det krävs således en holistisk förståelse innan man ger bygglov.

26.04.2013                                                                

På Maderna i Tidan ådalen, söder om Ullervad kyrka har ett vindkraftbolag ansökt om att få
tillåtelse till att uppföra ett enormt vindkraftverk. Det er GreenExtreme AB som är hemmahörande
i Göteborg som söker om bygglov hos Mariestads kommun.

Tydligen är det bara de närmsta grannarna som har blivit kontaktade av vindkraftbolaget, även om
ett sådant projekt har stort inflytande på alla kringboende i flera kilometers omkrets.

GreenExtreme AB vindkraftverk på Trilleholms marker - Nej Tack!


Fotot är taget vid östra infarten till Ullervad kyrka. Avståndet härifrån till vindkraftverket är lite över 2 km. 
Fotomontaget har jag gjort, då GreenExtreme AB i sin Miljöanmälan, vid Ullervad kyrka har gömt vindkraftverket 
bakom träden så att man inte kan bilda sig en uppfattning om hur stort detta verk egentligen är.

Vindkraftverket skulle maximalt bli 180 meter högt (översta höjd för vingarna). Till jämförelse är Mariestads domkyrka 82,5 meter!
Sveriges högsta byggnad är Turning Torso i Malmö - 190 meter. I beslutet ges bygglov till ett vindkraftverk som har ett 123 meter högt torn
och vingar som är 114 meter i diamer. Totalhöjden blir fortfarande 180 meter.

Ovanpå maskinhuset, på toppen av tornet placeras ett mycket kraftigt vitt blinkande ljus. 
Den kommer att blinka med blixtglimt 40-60 gånger per minut!
Den kommer att ses kilometervis åt alla håll, i Ullervad, Karleby, Södra Mariestad, Käckestad, Rörsås, St. Ek, Ekby och Utby, med mindre man har tur och bor bakom något som skyddar.

Du kan se hur långt projektet har nått på GreenExtreme's hemsida

GreenExtreme AB har lämnat in en Miljöanmälan med beskrivning av hela projektet. Den har de tagit bort från hemsidan så att man inte längre kan söka
information om projektet. Tydligen håller företaget nu korten tätare på kroppen - jag hittar heller inte längre någon miljöanmälan på något af deras andra projekt!

Kommunen har tagit fram en vindkraftsplan där man efter noggrann landskapsanalys och avvägningar av olika intressen, har pekat ut de områden som vindkraftverk först och främst skall placeras i. Vindkraftverk bör naturligtvis samlas i dessa områden eller ännu bättre till havs. Det ansökta projektet som ligger på Trilleholms marker, ligger utanför. Det borde vara en självklarhet, att medborgarna skall kunna köpa bostäder och egendom i tillit till kommunplanläggningen! Se Vindbruksplanen här.

De klokaste på området i Sverige, Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott, skrev i våras: 

"Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. 
Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn" Meningslös satsning på vindkraft

Sverige producerar redan all el vi behöver! Här kan Du läsa om varför satsningen på storskalig vindkraft inte är en bra lösning.

Läs också vad 5 svenska kommunpolitiker skrev i Svenska dagbladet.

Ledaren i Svenska Dagbladet den 25 april 2013 av Ivar Arpi är också läsvärd!

Det är väldigt många milliarder som man vill lägga på vindkraft. Samtidigt forskas det på full fart för att få fram bättre lösningar. Vem vet, kanske blir vindkraft bara ett kortvarigt steg mot ett hållbarare samhälle? Vad är det ledsamt att Vattenfall har varit så slösaktiga med stora milliardbelopp - de kunde ha varit bättre använda här hemma än i Holland.

Elcertifikaterna har blivit vår tids avlatsbrev som folk köper för sina miljösynder! Uppförandet av vindkraftverk är ett privatekonomiskt engagement som först och främst gynnar vindkraftsbolagen och markägarna. Det genererar normalt vare sig blivande arbetsplatser eller större inkomster i kommunen. 

Våga vägra vindkraft! (utanför planlagt område)Copyright 2012 Truls Wiberg